Sru

Pnyahan Wikipidiya

Sru (杵) ni duhung o embbais. Nasi ungat ka duhung ni wana sru nanak ka niqan do o ini tduwa maabuwax nanak psaun ruwan na hiya ka payay, masu, sqmu, brisan, pgu ni basaw, pusu na ka sru nii o djiyun tmikan payay, masu, sqmu, brisan, pgu ni basaw gaga pasun nruwan duhung, tnkanan do kika teeangal ka rhiq uqun gaga psaun ruwan duhung ni maabuwax da, kika hana mtduwa hpuyun ni uqun kingal ruwan sapah hiya.

Manu saw kiya do o nasi mkmkan idaw payay, idaw masu, ni sqmu ka rudan Truku sbiyaw o psaun dha ska duhung ni dmuuy sru tmikan payay, sqmu, ni masu. Tmikan o taxa hiyi, aji uri o dha hiyi mssriyux tmikan, mqrhiq ka payay, sqmu, ni masu, psaun dha ska bluhing ni tbsun kykuyuh, wada tbsun skiya ka tnabuy na ni mkngari ska bluhing ka buwax nanak da, kiya ka mtduwa dagun uqun da.

pnyahan kari[smmalu patas | ida npatas sspgan ka smmalu patas]

  • 金清山. (2011). Wikipedia 維基百科 族語詞條試寫─原住民族語詞條 2011作品集. 教育部.