Sliyan qsiya Wanta

Pnyahan Wikipidiya

Sliyan qsiya Wanta (萬大水庫)[smmalu patas | ida npatas sspgan ka smmalu patas]

Sliyan qsiya Wanta nii o, gaga mseayus dha alang Paran ni alang Prngawan. Prajing balay han o elug endaan qsiya Mtudu ka hini. Hngkawas 1939 qnlhangan Tanah Tunux siida, smalu sslian qsiya Wanta nii, sli na qsiya pnaah kska ddgiyaq Cungyangsanmay. Kiya ni phiyug pslian qsiya Wanta. Smmalu Wanta sweypa thunac Paran 9 km ayug hiya, knbowqaxan na o niqan 114 m.

Tmhangan sslian qsiya Wanta(萬大水庫命名)[smmalu patas | ida npatas sspgan ka smmalu patas]

Skbukung Cungtung Cangcyes syensng mudus siida han o, ida smkuxul bi sslian qsiya Wanta nii. Yasa mtasaw bi qtaan ka qsiya ni teura bi ddgiyaq thiqan qsiya, ida tduwa pkmalu kuxul, ini knteetu lmnglung alang na Tlu kjiyax da. Iya ni asi na thngani “Pihu” ka sslian qsiya Wanta nii da.

Hyaun ka sslian qsiya Wanta(萬大水庫用途)[smmalu patas | ida npatas sspgan ka smmalu patas]

(1) Truma hunac balay o sslian qsiya Wanta ksun ga, niqan kingal sapah empsruway smalu deynki, Taywan teynrikungs Wanta fateyncang ka hiya. Pusu balay o ida smtama biyax kndadax baraw mtucing qsiya, muda pqriqi euda na elug ka qsiya, hici do wada priyux deynki da. Kiya ni sslian qsiya Wanta nii ga, pusu bi qpahun na o, kika empgay qsiya Wanta fateyncang ssalu dha deynki. Dnjilan qsiya nii ga, tleelug qsiya qluli duri ni wada mssli Ucyeypa duri, hici do muda snalu bling qsiya ni wada klaan bi ana ima na Swatan da.

(2) Tgdha o saan dha qmraq qqsurux ni qqbowlung ka sslian qsiya Wanta nii, Wada nanaq phiyug qpringan qsurux ka sejiqun Paran hiya. Dhiya ga miyah pusa wawa qqsuru ni wawa qqbowlung, skdakil dha paru hari do saan dha qmraq duri. Dsun dha alang spkan dha tnsapah, uxay uri o sqdal dha kana ka sejiqun alang, ida saw nii ka Seejiq/Seediq/Sediq balay. Duma na o sbarig na gaga mhapuy uqun alang Paran hiya, yasa tnabug nanaq sslian qsiya Wanta hini, hana qnraq ni kingal nanaq uqun, kiya ni kuxul bi miing ni uqun pnaah eseisil seejiq.

Pnyahan pnataas(參考資料)[smmalu patas | ida npatas sspgan ka smmalu patas]

中文維基百科https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%9C%A7%E7%A4%BE%E6%B0%B4%E5%BA%AB

南投縣仁愛鄉綠活點