Quyu

Pnyahan Wikipidiya

quyu(蛇) Lala bi klgan ka quyu.

Niqan quyu bburaw, quyu shus, quyu mlhay, quyu bhngil ni quyu giji.

Ungat papak, ungat pahing na ni mkkdxgal.

Mniq truma dxgal, lhbun ghuni ni bling btunux.

Smkuxul bi sriyu keeman ka quyu giji.