Pucing

Pnyahan Wikipidiya

Pucing o pusu bi djiuuy snaw Truku, ana manu pqahun dha ka snaw Truku o ida asi ka smbbeytaq pucing. Kiya do pucing Truku o smbeytaq ksun uri, pucing Truku o niqan pucing musa tmsamat, pucing musa qmpahan, pucing mdkrang. Pucing qngqaya djiyun snaw o ini tduwa hmtun tmlung kuyuhni laqi uri. Pucing djiyun musa mdkrang o dhuq sapah dga ini dha hmci smku ni dha endwaunini bi smku, duri o ini tduwa tmliung ka kuyuh psaniq. musa qmita wauwa ka risaw o ngalan gnqbubur wauwa ka pucing nii uri.

pnyahan kari[smmalu patas | ida npatas sspgan ka smmalu patas]

  • 金清山. (2011). Wikipedia 維基百科 族語詞條試寫─原住民族語詞條 2011作品集. 教育部.