Laeno

Pnyahan Wikipidiya

Laeno(大港口部落)[smmalu patas | ida npatas sspgan ka smmalu patas]

Gaga mniq Hwareyseyn Fungpinsyang ka alang Laeno.

65 sapah ka kneegu na sapah, 145 hiyi ka kana knhbragan na hiyi. Tnpusu seejiq o mangal 82% niqan 119 hiyi sp, rahuq na uxay tnpusu seejiq o mangal 18% niqan 26 hiyi koia.

Kana ka kleegan seejiq ga, Amis 74%, Paiwan 1%, Puyuma 1%, Sakizaya 1%, ni rahuq na o 6%.

Pnyahan pnatas(參考資料)[smmalu patas | ida npatas sspgan ka smmalu patas]