Kuxun mu muda

Pnyahan Wikipidiya

Kuxun mu muda(我喜歡做的事)[smmalu patas | ida npatas sspgan ka smmalu patas]

Emca ka bubu mu “ini bay dma kddiyax ka yabung mu nii, ou bay kuxun na muda, ini ku na plungi ana manu. saw ka qmita nanaq patas mi treybi cnbu teynaw. saw ka rmri mi tminun pala saw swalu swayi mu qridin mi swayi mu snaw, smsik dxran mi sminaw uqan tnsapah uri, emca nanaq miing thiyan, mi

ppulah” yasa kuxun mu bay muda ka emdaan nii.kiya mi prngaw ku kuxun mu muda uda hini han.

Tukingal kuxun mu muda u kiya ka “qmita patas” yabay pkla sediq ana manu ka pnatas ruma patas hiya, malu ka sluhay ou phtasan,klaun mu ka emdaan dsediq uri,qnita mu kda hay patas tmsa yaku “emchuya muda qmpah?” kiya sow musa niqan bay brihan na ka qnpah. “snhuya mudus

babaw dxran ni snhuya lnglung quri qrinuc sediq? kiya ka musa malu bay ka kndsan ta babaw dxran. Wada ou bay ka qntaan mu patas da,kiya mi ou patas qtaan mu kddiyah,ana saw knuwan nasi niqan diyah mu u snkuxun ku manganl patas mi pmita pas.

Tudha kuxun mu muda u kiya ka “rmri mi tminun pala”, sapah pyasan mu niqan emptusa tmsa yami iaqi meuyas “mrri mi tminun pala”, rmri nami rri

rudan cbiyaw, saw ka siyo siyo siyo mi ohnay ohnay yaku uYbun Miquy dungan tminun nami ou pala sluun nami lubuy pila lubuy patas, bunuh mi lukus uri, emdaan rudan cbiyaw ka uda nii, niqan bay rileyh na. tdhuun bay sediq icil alang ka tninun ta pala. kndadax hini mkla ku ou emdaan rudan cbiyaw, mkla ku mrri mi tminun pala uri, kiya mi snkuxun ku mrri mi tminun waliq.

Tuuturu Kuxun mu muda uda u kiya ka “snksik dxral mi sminaw uqan tnsapah”, ruma sapah mu yabay yaku ka pusu bay qsuran laqi qriil,bubu mu

piyah ku laqi tipiq tsaan ku na “sluhay kmaraw sapan mi snhuya sminaw qqaya? kiya mi musa malu bay nniqan ka sapah sun asi ku ka dmayaw knaraw sapah kdiyah,ssikun mu kmalu kana ka dxran kraun mu ka tqiyan mi hpuyan mi haan msuus rupun.saw dxran nganguc.mi uyung ussikun mu kdiyah uri. sbliqun mu sminaw kana ka uqun pngrah mi hpuyan uqan,kiya ka qrasun mu balay qrasun ku bay tama bubu mu, kiya qrasun mu muda. sapah mu sbliqun mu bay kdyah, ini mu bay striqi.

Sayang way ku meuyas sapah pyasan ana ou ka pyasan mu patas.mtna naq hiya ini ku kbsrux ,snkuhun ku bay qmita patas mi suupu ku rmri tnhiqan mu muyas sapah pyasan hiya yaku u tminun ku mi smsik mi kmaraw nniqan uri uda nii asi mu ka qulung daun .kiya ka ana ima , qmita yaku swalu ku dha balay, dayaku u sun dha kiya ka “ laqi muyas balay ”ana knuwan uxay kpriyuh ka daan mu nii.