Kiwit

Pnyahan Wikipidiya

Kiwit(奇美部落)[smmalu patas | ida npatas sspgan ka smmalu patas]

Gaga mniq Hwareyseyn Jweysweysyang ka alang Kiwit.

120 sapah ka kneegu na sapah, 396 hiyi ka kana knhbragan na hiyi. Tnpusu seejiq o mangal 90% niqan 356 hiyi sp, rahuq na uxay tnpusu seejiq o mangal 10% niqan 40 hiyi koia.

Kana ka kleegan seejiq ga, Amis66%, Bunun22%, ni rahuq na o1%.

Pnyahan pnatas(參考資料)[smmalu patas | ida npatas sspgan ka smmalu patas]