Hbun

Pnyahan Wikipidiya
跳至導覽 跳至搜尋

Hbun(霞雲坪部落)

Gaga mniq Tawyuensu Fusingcyu ka alang Hbun.

69 sapah ka kneegu na sapah, 180 hiyi ka kana knhbragan na hiyi. Tnpusu seejiq o mangal 64% niqan 116 hiyi sp, rahuq na uxay tnpusu seejiq o mangal 36% niqan 64 hiyi koia.

Kana ka kleegan seejiq ga, Tayal62%, ni rahuq na o3%.

pnyahan pnataas[smmalu patas | ida npatas sspgan ka smmalu patas]