Enrique Peña Nieto

Pnyahan Wikipidiya
Presidente Enrique Peña Nieto. Fotografía oficial.jpg
Presidente Enrique Peña Nieto. Fotografía (恩里克·潘尼亞·尼托)
File:Mexico SunMoonPyramid.jpg-前哥倫布時代古城特奧蒂瓦坎遺址

Enrique Peña Nieto (恩里克·潘尼亞·尼托)[smmalu patas | ida npatas sspgan ka smmalu patas]

Mntucing hngkawas 1966 idas 7 jiyax 20 ka Enrique Peña Nieto ga, empklaw ka hiya.

Bukung klwaan Mexico ta sayang o kiya ka Enrique Peña Nieto, pnaah hngkawas 2012 idas 12 jiyax 1 pnrajing kmlawa klwaan.

Enrique Pena Nieto(恩里克潘尼亞尼托)[smmalu patas | ida npatas sspgan ka smmalu patas]

Kdusan seyji(政治生涯)[smmalu patas | ida npatas sspgan ka smmalu patas]

Enrique Pena Nieto u mntuting Mexico Mexico Co na Atlacomulco. Enrique Pena Nieto tama niya Gilberto Pena Nieto De Mezzo mniq qmpah Mexico Ryeynpang Biyax Deyngki Cyeynca Yingkay, bubu niya Maria De Perpetuo Sokorro Ophelia Nieto Sanchez pa taxa mptusa. Enrique Pena Nieto pa niqan Mexico Pyasan Tubeyhing Panamericana Horicu Sweys mi Pyasan Tubeyhing Monterrey Koci Ciyey Kwanri Swos Sweywey; kiya uri u, rmngaw nanaq ka hiya mniq pyasan tukcka cida daw kiya ka tna prading muda quri ndan seyji.         

Enrique Pena Nieto u mniq kngkawas 1984 tumal Pnwaya Koming Tang prading kndusan seyji. Kngkawas 1993 dhuq kngkawas 1998, ngalan Mexico Co Pkrana Keyjay Bu Bucyo Tukubeycu Misu; kngkawas 2000 dhuq kngkawas 2002 ngalan Mexico Co Singcng Bu Bucyo, kiya u mniq Mexico Co kcka seyhu cans ciko ngalan seykining; kngkawas 2005 dhuq kngkawas 2011 ngalan Mexico Co Cocang.     

Kngkawas 2012 Mexico Soto Seyngkyo.  ( 2012年墨西哥總統選舉 )    [smmalu patas | ida npatas sspgan ka smmalu patas]

Pusu tyawmu: Kngkawas 2012 Mexico Knbeyhing Seyngkyo.     

Kngkawas 2012, Enrique Pena Nieto u rmirih pnspuwan Hantay Tang Pnwaya Keming Tang mi Msama Kndkilan Tang seyngkyo ryeynmong tumal Soto seyngkyo. Enrique Pena Nieto pusu balay kari niya seyngkyo u ‘Knpriyux’ ka quri pusu balay- Mpquri qnlhangan icil ptrawah Mexico Qnlhangan Gasoring Kojyo ka pstuq qqpahan gasoring, pkrana jeyking kiya mi knpriyux biyax mpqpah scang, mumal ka rrisaw mi mbtunux qtan ka hnyuwan niya, kiya ka dmkuh hiya ka ssediq pa ida mniq brah t3 hiyi Soto hosweynjn. Hiti balay daw 38.21% ka mnangal niya hyo mi wadas mbiyax mangal Soto seyngkyo, tumn2 msblayaq muda psriyux ka cngtang. Niqan ka sediq seymung smpung pkla, mkan iyu pqraqil biyax mi ini psbalay ka syakay u kiya ka Enrique Pena Nieto mtutuy daw pssngan niya ddha knbeyhing ddaun muda.      

Kndusan niya(個人生活)                  [smmalu patas | ida npatas sspgan ka smmalu patas]

Kngkawas 1993, Enrique Pena Nieto tuhuy tu1 qridin niya Mónica Pretelini msturung, ddha dha u niqan 3 laqi dha: Paulina, Alejandro, Nicole. Mónica Pretelini u mniq kngkawas 2007 idas 1 diyax 11 alaw mnarux wada mrdang. Kngkawas 2008, mniq kcka treybi muda pkla kari wisu pskuxul hayo treybi Angelica Rivera, ddha dha u mniq kngkawas 2010 idas 11 diyax 27 mniq Toluca msturung, Angelica Rivera mniq kngkawas 2019 idas 2 diyax 8 pkla kari wada ptalax ka dhiya da.    

File:Division politica mexico.svg-blank map of mexico

Kngkawas 2005, Enrique Pena Nieto pa msupu Maritza Diaz Hernandez tmlaqi 1 laqi snaw, kiya mi ini psturung ka dhiya. Lmngaw ka hiya u umalu ddiyun laqi na snaw niyi ka hiya, binaw ini hari uda ppwaluk ka dhiya. Kiya uri u, Enrique Pena Nieto pa tuhuy taxa qridin msupu tuhuy mi tmquli 1 laqi rabu snaw, binaw mniq rabu cida daw wada mrdang da. 

首府 首府
阿瓜斯卡連特斯州(AG) 阿瓜斯卡連特斯 莫雷洛斯州(MO) 庫埃納瓦卡
下加利福尼亞州 墨西卡利 納亞里特州 特皮克
南下加利福尼亞州 拉巴斯 新雷昂州 蒙特瑞
坎佩切州 坎佩切 瓦哈卡州 瓦哈卡市
恰帕斯州 圖斯特拉古鐵雷斯 普埃布拉州 普埃布拉
契瓦瓦州 奇瓦瓦市 克雷塔羅州 克雷塔羅
科阿韋拉州 薩爾蒂約 金塔納羅奧州 切圖馬爾
科利馬州 科利馬 聖路易斯波托西州 聖路易斯斯波托西市
杜蘭戈州 杜蘭戈 錫那羅亞州 庫利亞坎
瓜納華托州 瓜納華托 索諾拉州 埃莫西約
格雷羅州 奇爾潘辛戈 塔巴斯科州 比亞埃爾莫薩
伊達爾戈州(HD) 帕丘卡 塔毛利帕斯州 維多利亞城
哈利斯科州 瓜達拉哈拉 特拉斯卡拉州(TL) Tlaxcala
墨西哥州(EM) 托盧卡 維拉克魯茲州 哈拉帕
墨西哥城 墨西哥城 猶加敦州 梅里達
米卻肯州 莫雷利亞 薩卡特卡斯州 薩卡特卡斯

                                             

Pnyahan pnatas(參考資料)[smmalu patas | ida npatas sspgan ka smmalu patas]