Uxay mu bay chngiyun sediq

Pnyahan Wikipidiya
跳至導覽 跳至搜尋

Uxay mu bay chngiyun sediq(我不會忘記賽德克族)[smmalu patas | ida npatas sspgan ka smmalu patas]

Uxay mu bay chngiyun ka sejiq babaw dxral u kiya ka tama mu rudan , yabay mwalu bay knan ka tama mu rudan, mkla bay ana manu ka Tama mu rudan uri, kiya mi hiya ka plalay tmsa knan. Tama mu rudan wada tuqudas bay ka snunux na da, saw bay huda mtasaw qtaan.Tama mu rudan niqan bbaraw bay ubal dowriq na, mtumun mi rmdax qtaan ka quru dowriq na uri, mdrumuc bay qmpah mi muwsa bbuyu uri,msnaw bay balay qtaan ka hiya.Tama mu rudan beyhing bay hnyuwan na, ana nanaq wada mspac kmxalan ka knkawas kida hay, embiyax bay ka hiyi ninna.Pxal rmngaw knan ka tama mu :pcaping ciida ka tama su rudan u mnusa qmada bbali bakudang “mspac dha turu”cida mccbu , kiya ka mkkray bay hiyi niya dhuq sayang. T


ama mu rudan mt rbu balay mtutuy kdjiyax, mapa towkan mi qmiri puting hwinuk musa kksa qnpahan, qmita hnuma na sama,cyuqun na qsiya mi balun na ka mhru ssiyaw sama hiya ka sspriq, iyuh na pkmalu dakil ka nhuma na sama,malu spriyuh ou hari pila sdanga na knan mi spuyas na knan . emca ka tama mu rudan:“hana nhuma ka sama nii asi ka saw dmanga laqi sbliquq bay qmlahang kiya ka musa malu ka kndkilal dha. beyhing da u malu briyun mi pryuhun ou pila spuyas yami, iyuh namu pklan ou sokkla quri uda babaw dxran. kiya dow musa nami mqaras balay ka yami rdrudan uri da .”emca. saw nii pwalu bay tnsapah ka tama mu rudan ,hiya ka pusu nami bay rudan , hiya ka qrasun nami bay smluhay endaan rrudan cbiyaw uri. niqan kingal diyax , mrbu ku balay mtutuy , smnun ku bukuy tama mu rudan musa qnpahan nhmaan na macu way dwiyaq.dhuq nami tnkuyan masu da u pklu cmriyu ka hidaw uri da, miyah smtrung mnan.


Cida u asi ku usa cka macu mi bbilun mu ka wasil lmiwaq puruc “klax! klax”mhnang.wada asi skaya kana ka puruc mhiq kcka tnkuyan macu hiya,kuya qrasun mu bay ka diyax nii. Dungan, musa ku miing pnsaan dangar qowlic Tama mu rudan ,ini qbsiyaq lmawa ku“Tama rudan, Tama rudan way tdiyan da qowric da, hari nhari ”,mqaras ku bay tmawa Tama mu rudan .“wa! tagay balay knbeyhing ”emca ka Tama mu rudan cida “Pihu, qowlic beyhing sun haya ka ni mniq qnpahan tblayiq mkan pnwalang beyhing qowlic ni, hiya ka empqhdu mkan hnuma sediq, kiya ka sdangar mu hini, laqi snaw sun Sediq u, asi ka mkla pusa dangar, kiya ka uxay pkuray ka tnsapah da ”, Tama rudan tsaan ku na emchuya pusa dangar qowlic , tsaan ku na smalu beywi uri , yahan so msangay qmpah qnpahan. Saw nii ka Tama mu rudan, qrasun mu balay, uxay mu bay chngiyun uri, ana dhuq knuwan.