Kari Pnsltudan Rudan

Pnyahan Wikipidiya
跳至導覽 跳至搜尋

Kari Pnsltudan Rudan[smmalu patas | ida npatas sspgan ka smmalu patas]

Lmiqu dgiyaq bukuy alang paran hiya, niqan kingan paru btunux, "pusu qhuni" so daha haya.
Dungus na wa "pusu gamin qhuni" enca. kiya kndadah hini kana ka seediq ta mi kana kndusan dhran hini.
Cbeyo ita seediq sa , wnnaq daha tnswai mudus dharan hini, uka naq brahan ka so nii, iyuh qniqan mi prana lutuc daha, maku musa priyuh qtaan dqras na ka swai na, yuhun na smruwa thuy msturun qbsuran na.
Cbeyo seediq sa, clokah ba kndudan daha ciida, nas kmkan camac do, bloil kingan uban camac, kiya niqan uqun daha da; ini kicu seediq ka camac duri; ana brungi mi tahuc qhuni qnpah naq kana, ini duwi bawa seediq; mido kingan dmuh macu do, kiya knbaka uqun tnsapah da.Hawan ba! ini daha spruwan ka oda nii, taxan sa, wada daan pskluy da. mi niqan kal seediq sqquru, wada na paqun kana ka camac! kndah ha do micu ita seediq ka camac da.
Kiya ka laqi mpsuran, wada na asi dawi kana ka macu uri, wada asi triyan puruc kana ka macu mi wada skaya kana da. Kndadah hiya do, nasi so kmkan camac ka seediq, asi ka muriq ba mhro camac, mapa naq ppanun daha, kiya sayan, ana puruc miyah thuy mluk uqun seediq.